TESTING SERVICE
技术服务
 • 新产品定制开发
 • 装置工艺开发
 • 单元技术开发
 • 新设备开发
 • 单元技术解决方案
 • 工艺技术包编制
 • 工艺优化升级
 • 装置去瓶颈诊断改造
 • 工艺参数验证
 • 工艺参数优化
 • 设备性能验证
 • 小试中试测试
 • 开车前检查
 • 培训
 • 开车指导
 • 停车吹扫
 • 设备安装调试指导
 • 设备升级和优化
 • 备品备件
 • 维护和维修